Privacy statement

Bureau Pouwels (statutaire naam: B. Pouwels Holding BV) is een onafhankelijke organisatie voor onderzoek en advies. Bureau Pouwels is gevestigd te Nijmegen, Mercator II, Toernooiveld 300, 6525 EC Nijmegen, en staat ingeschreven bij de KvK onder nr. 64799190.

Bureau Pouwels hecht grote waarde aan de privacy van deelnemers aan het opdrachtonderzoek dat we doen. We gaan zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van deelnemers, en verwerken, beheren en beveiligen deze gegevens volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daar aan stelt.

Met onze opdrachtgevers maken we afspraken om een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te garanderen:

  • we verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het onderzoek dat we doen en verwerken deze gegevens enkel en alleen voor de gestelde onderzoeksdoelen;
  • we bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om gestelde onderzoeksdoelen te bereiken.

We werken met de vijf principes van de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit; eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid en volgen de gedragscode voor het gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek.

Wanneer Bureau Pouwels onderzoek doet op een onderzoekspopulatie die door opdrachtgevers wordt aangeleverd, dan is de opdrachtgever de Verwerkingsverantwoordelijke en Bureau Pouwels de Verwerker.

Bureau Pouwels en de opdrachtgever stellen samen een Verwerkersovereenkomst op voorafgaande van het onderzoek. Deze Verwerkersovereenkomst beschrijft in ieder geval: doel van de verwerking van (persoons)gegevens, manier van verwerking, plicht tot geheimhouding, beveiligingsmaatregelen en duur van de verwerking. Bureau Pouwels deelt in geen geval (persoons)gegevens met derden.

Bureau Pouwels heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om (persoons)gegevens voor onderzoek te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik en onbedoelde/onbevoegde toegang. Dit onder meer door MFA, gescheiden opslag van gegevens, toegang tot gegevens te beperken tot de onderzoekers van het project, door richtlijnen te hanteren inzake het gebruik van de harde schijf, clean desk en desktop policy en door de procedures voor privacy en veiligheid met betrokken onderzoekers voorafgaande het onderzoek te bespreken. We volgen het stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens in geval van een datalek.

Bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Bureau Pouwels kunt u terecht bij Babette Pouwels: info@bureaupouwels.nl