Publicaties en projecten

Uitgelicht

onderzoek

onderzoek beloningsverschillen bij de radboud universiteit

In opdracht van de Radboud Universiteit deden we onderzoek naar financiële beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in wetenschappelijke functies bij de Radboud Universiteit in 2020, 2021 en 2022. Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek van de Radboud Universiteit uit 2015.

ontwikkeling

Dataverkenner SER Diversiteitsportaal

De ontwikkeling van de m/v-samenstelling in de top en subtop van de 5.000 grote vennootschappen wordt de komende jaren gepubliceerd via de dataverkenner van het SER diversiteitsportaal.

Via een openbare website kun je zien hoe ver iedere grote vennootschap gevorderd is met het realiseren van een evenwichtige m/v-verhouding in de top en subtop en welke maatregelen het bedrijf neemt om genderdiversiteit in de top en subtop te bevorderen en te behouden. De dataverkenner toont ook de ontwikkelingen op sectorniveau en voor Nederland als geheel. Babette Pouwels werkt als projectleider mee aan de ontwikkeling van de dataverkenner, die naar verwachting eind 2023 wordt gelanceerd.

Ontwikkeling

diversiteitsportaal ser

De wet ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’ verplicht de circa 5.000 ‘grote’ vennootschappen om jaarlijks hun streefcijfers, plannen van aanpak, m/v-verhoudingen en resultaten te rapporteren aan de SER.

De SER ontwikkelt hiervoor in samenwerking met VNO-NCW, bedrijven en andere belanghebbenden, een digitaal diversiteitsportaal voor en door bedrijven. Vanaf januari 2023 kunnen bedrijven via het diversiteitsportaal rapporteren. Babette Pouwels werkte als projectleider mee aan de ontwikkeling van het portaal.

Naar het diversiteitsportaal

rapportage

Arbeidsmarkt in kaart: wel - en niet werkenden in kaart - editie 3

Nederlanders met een baan namen de afgelopen jaren minder deel aan (bij)scholing en gingen minder actief zoeken naar werk bij (dreigend) baanverlies. De coronapandemie en de bijbehorende maatregelen speelden hierbij waarschijnlijk een rol. Er waren minder vacatures en fysiek contact werd aan banden gelegd. Deze bevindingen staan in schril contrast met het arbeidsmarktbeleid van de overheid. Zij wil juist werkenden aansporen scholing te volgen, informeel te leren op de werkplek en bij dreigende werkloosheid actief een baan te zoeken.

Bureau Pouwels onderzocht in opdracht van het SCP de arbeidsmarkt van wel- en niet-werkenden aan de hand van het Arbeidsaanbodpanel.

Bekijk de publicatie Arbeidsmarkt in kaart: wel – en niet werkenden – editie 3 op digitaal.scp.nl of download de publicatie.

Download de publicatie

Onderzoek

In-, door- en uitstroom van wetenschappelijk personeel

In opdracht van de Radboud Universiteit onderzochten we de in-, door- en uitstroom van vrouwen en mannen bij het wetenschappelijk personeel van de universiteit tussen 2015 en 2020.

onderzoek

Nulmeting diversiteitsquotum

Sinds 1 januari 2022 geldt voor beursgenoteerde bedrijven een ingroeiquotum van ten minste een derde vrouwen en ten minste een derde mannen voor de raad van commissarissen (rvc). In opdracht van het ministerie van OCW onderzoekt Bureau Pouwels samen met het CPB, SCP en de Rijksuniversiteit Groningen de effecten van het diversiteitsquotum op de kwaliteit van het bestuur en de rvc
Eind 2020 zijn we gestart met een nulmeting. Daaruit blijkt dat 30% van de bedrijven nog niet aan de nieuwe norm voldoet.

download de nulmeting

quickscan

Quickscan Bekendheid ingroeiquotum en streefcijfers

Met de SER deden we onderzoek onder de circa 100 beursgenoteerde bedrijven en de ruim 5.000 ‘grote’ vennootschappen die aan de wet Ingroeiquotum en streefcijfers moeten voldoen. Hoe bekend zijn bedrijven met de nieuwe wet. Hoe bereiden zij zich voor op de komst van de wet en weten zij dat de SER hen daarbij gaat ondersteunen?

naar de Quicksan

Bedrijvenmonitor

Zonder wet geen voortgang. Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020

Caroline Princen, voorzitter van de Commissie Monitoring Topvrouwen presenteerde op 29 januari 2021 de resultaten van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020 en overhandigde het rapport aan demissionair minister Van Engelshoven (OCW), SER-voorzitter Mariëtte Hamer en plv. directeur VNO-NCW Guusje Dolsma.

Download het rapport

Advies

SER-advies Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling

Vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Het aantal groeit, maar te langzaam. Veel potentieel gaat verloren en talent wordt onvoldoende benut. De SER pleit voor stevige maatregelen en een integrale aanpak. Babette Pouwels schreef mee aan het advies.

Lees het advies

Proefschrift

Parents as Agents of Change: Parental empowerment and child behavioral problems in family centered services

N=1-studie

Schemagerichte benadering in een residentiële setting bij Triade Vitree: een n=1-studie